ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM TRONG LỰA CHỌN NHÂN SỰ
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔29/01/2021

CHÙM PHỎNG VẤN BÊN LỀ VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI ĐẠI HỘI XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2021

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2021

XÉT NGHIỆM COVID-19 LẦN 3 ĐỐI VỚI PHÓNG VIÊN ĐƯA TIN ĐẠI HỘI XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2021

TRUY VẾT THẦN TỐC, DẬP DỊCH TRÊN DIỆN RỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

CHUYỂN ĐỔI SỐ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

CÓ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

CHUYỂN ĐỔI SỐ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

CÓ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

XÂY DỰNG ĐẢNG VẪN LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh ( bổ sung , phát triển năm 2011),...

TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ ĐƯA TIN VỀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2 ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

ƯU TIÊN HIỆN ĐẠI HÓA MỘT SỐ QUÂN, BINH CHỦNG, LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021