CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA – NHỮNG KỲ VỌNG BỨT PHÁ SAU ĐỘT PHÁ TƯ DUY

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 14,161

Ngày đăng: 09/12/2021

CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA – NHỮNG KỲ VỌNG BỨT PHÁ SAU ĐỘT PHÁ TƯ DUY

Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa kết thúc thành công, một lần nữa vai trò của văn hóa lại được đặc biệt nhấn mạnh, 35 năm sau đất nước đổi mới chặng đường phát triển văn hóa và con người VN được nhìn nhận lại, đánh giá những thành tựu và hạn chế để từ đó tìm ra những hướng đi và giải pháp để gìn giữ, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong tương lai. Và trong những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốccó yêu cầu “Khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?