ĐỂ ĐIỆN ẢNH KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NGÀNH NGHỆ THUẬT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,126

Ngày đăng: 14/09/2021

ĐỂ ĐIỆN ẢNH KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NGÀNH NGHỆ THUẬT

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Có được điều đó là nhờ thực hiện đường lối của Đảng, chính sách nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh Luật điện ảnh, Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, kết luận số 76 của Bộ Chính Trị khóa XII, và mới đây nhất nghị quyết ĐH XIII của Đảng, cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?