CẢI CÁCH THỂ CHẾ ĐỂ PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,212

Ngày đăng: 02/12/2021

CẢI CÁCH THỂ CHẾ ĐỂ PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định là khâu đột phá trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và cho cả giai đoạn 10 năm 2021 – 2030. Tuy nhiên, đại dịch covid đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Điều này khiến hoàn thiện thể chế, cái cách thể chế để giải phóng mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trở thành một yêu cầu cấp bách, cần phải được làm với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và mức độ quyết liệt cao hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?