ĐỂ SÁP NHẬP NHƯNG KHÔNG CƠ HỌC

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 10,212

Ngày đăng: 16/10/2020

ĐỂ SÁP NHẬP NHƯNG KHÔNG CƠ HỌC

Việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề thành trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và cũng là xu hướng tất yếu nhằm thực hiện tốt chức năng Giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác tuyển sinh. Song, để chủ trương này đạt hiệu quả tối ưu, cần phải triển khai việc sáp nhập như thế nào cho hiệu quả và không mang tính cơ học?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?