SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,620

Ngày đăng: 04/03/2015

SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Trước yêu cầu phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần các Nghị quyết Đại hội của Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành đã được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 8 và dự kiến thông qua tại kỳ thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?