CHỦ TỊCH NƯỚC HỘI KIẾN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG VÀ TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,717

Ngày đăng: 23/09/2021

CHỦ TỊCH NƯỚC HỘI KIẾN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG VÀ TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?