KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 12,377

Ngày đăng: 21/10/2021

KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Quốc hội đã nghe tờ trình của Chinh phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở Hữu trí tuệ.Tờ trình cũng nêu rõ, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 92 điều (trong đó bổ sung 12 điều, sửa đổi 80 điều) và bãi bỏ 02 điều, nâng tổng số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sau khi sửa đổi lên 232 điều, thuộc 7 nhóm Chính sách đã được thông qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?