GIẢM NGHÈO: HƯỚNG TỚI GIẢM TỶ LỆ TÁI NGHÈO, HỘ NGHÈO PHÁT SINH

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 19,844

Ngày đăng: 29/07/2021

GIẢM NGHÈO: HƯỚNG TỚI GIẢM TỶ LỆ TÁI NGHÈO, HỘ NGHÈO PHÁT SINH

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn dân, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức khi tỷ lệ giảm nghèo vẫn chưa thật bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?