VẤN ĐỀ QUỐC PHÒNG-AN NINH TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 65,562

Ngày đăng: 06/02/2021

VẤN ĐỀ QUỐC PHÒNG-AN NINH TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh là 1 trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được các văn kiện trình Đại hội XIII đề ra trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?