CHUYỂN BIẾN TOÀN DIỆN VỀ GIÁO DỤC, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 54,347

Ngày đăng: 06/02/2021

CHUYỂN BIẾN TOÀN DIỆN VỀ GIÁO DỤC, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM

Một trong 3 đột phá chiến lược được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?