THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VỐN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,362

Ngày đăng: 15/06/2018

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VỐN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Sáng nay 15/6 Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?