SÁCH GÓP PHẦN BỒI ĐẮP VĂN HÓA DÂN TỘC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,257

Ngày đăng: 01/12/2021

SÁCH GÓP PHẦN BỒI ĐẮP VĂN HÓA DÂN TỘC

Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nội dung được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai nghị quyết XIII của Đảng. Trong đó, sách và văn chương, với sứ mệnh lưu giữ tri thức, nâng cao dân trí là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa dân tộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?