HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG LÀNH MẠNH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,507

Ngày đăng: 22/11/2021

HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG LÀNH MẠNH

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định vai trò quan trọng của văn hóa, “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”; phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tinh thần đó của Nghị quyết càng khẳng định thêm vai trò của nhà trường, của văn hóa học đường trong xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam: vừa có những năng lực, phẩm chất mới vừa giữ được giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?